Тыюу салынган диний бирикмелер

Кыргыз Республикасынын аймагында 21 террористтик жана экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салынган

 1. «АЛЬ-КАИДА»;
 2. «ТАЛИБАНдар КЫЙМЫЛЫ»;
 3. «ЧЫГЫШ түРКСТАН ИСЛАМ КЫЙМЫЛЫ»;
 4. «КүРт ЭЛДИК КОНГРЕССИ» («КОНГРА-ЭЛЬ»);
 5. «ЧЫГЫШ ТүРКСТАНДЫ БОШОТУУ УЮМУ»;
 6. «ХИЗБУТ-ТАХРИР-АЛЬ-ИСЛАМИ» (ислам боштондук партиясы);
 7. «ЖИХАД тобу» («ИСЛАМ ЖИХАДЫНЫН БИРИКМЕСИ»);
 8. « ТүРКСТАН ИСЛАМ ПАРТИЯСЫ» («өЗБЕКСТАН ИСЛАМ КЫЙМЫЛЫ»);
 9. «МУН ЧИРКӨӨСҮ»;
 10. «ЖАЙШУЛЬ МАХДИ» (махдинин аскери);
 11. «ЖУНДЬ-АЛЬ ХАЛИФАТ»; 
 12. «АНСАРУЛЛОХ»;(Алланын жардамчылары)
 13. «АТ-ТАКФИР ВАЛЬ-ХИЖРА»;
 14. «АКРОМИЯ»;
 15. САИД БУРЯТСКИЙДИН(А.ТИХОМИРОВДУН) ПРОПАГАНДАЛЫК-ҮГҮТТӨӨ МАТЕРИАЛДАРЫ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ;
 16. «ИШИМ» – Ирак, Шам ислам мамлекети (Игил)
 17. «ЖАБХАТ АН-НУСРА» (жеңиш фронту);
 18. «КАТИБАТ АЛЬ-ИМАМ АЛЬ-БУХАРИ» (имам бухарий батальону);
 19. «ЖАННАТ ОШИКЛАРИ» (бейишке умтулгандар);
 20. «ЖАМААТ АТ-ТАУХИД ВАЛЬ-ЖИХАД» 
 21. «ЙАКЫН–ИНКАР» тобу.


 1. «Аль-Каида» – 2006-жылы 15-сентябрда Бишкек шаарынын Биринчи Май райондук сотунун чечими менен террордук уюм катары табылып, Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 2. « Талибандар Кыймылы» – 2006-жылы 15-сентябрда Бишкек шаарынын Биринчи Май сотунун чечими менен террордук уюм катары табылып, Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 3. «Чыгыш Түркстан Ислам Кыймылы» – 2003-жылы 20-августта Кыргыз Республикасынын Жогорку Соттун токтому менен террордук уюм катары табылып, Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 4. «Күрт элдик конгресси» («Конгра-Гель») – 2008-жылы 11-июнда Бишкек шаарынын Биринчи Май райондук сотунун чечими менен террордук уюм катары табылып, Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 5. «Чыгыш Түркстанды бошотуу уюму»  – 2003-жылы 20-августта Кыргыз Республикасынын Жогорку Соттун токтому менен террордук уюм катары табылып, Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 6. «Хизбут-Тахрир-аль-Ислами» – 2003-жылы 20-августта Кыргыз Республикасынын Жогорку Соттун токтому менен экстремисттик уюм катары табылып, Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 7. « Жихад тобу»– 2008-жылдын 11-июнда Бишкек шаарынын Биринчи Май райондук сотунун чечими менен террордук уюм катары табылып, Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 8. «Түркстан Ислам партиясы» («Өзбекстан Ислам кыймылы») – 2003-жылы 20-августта Кыргыз Республикасынын Жогорку Соттун токтому менен террордук уюм катары табылып, Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 9. «Мун чиркөөсү»–2012-жылы 22-фералда Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун чечими менен Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 10. “Жайшуль Махди” – 2012-жылы 24-октябрда Бишкек шаарынын Биринчи Май райондук соттун чечими менен Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 11. “Джундь-аль Халифат” («Джунд-аль Халифат») – 2012-жылы 24-октябрда Бишкек шаарынын Биринчи Май райондук сотунун чечими менен Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 12. «Ансаруллох» (Ансарул Аллах) – 2012-жылы 24-октябрда Бишкек шаарынын Биринчи Май райондук соттун чечими менен Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 13. «Ат-Такфир Валь-Хиджра» («Ат-Такфир ва-л-Хиджра») – 2012-жылы 24-октябрда Бишкек шаарынын Биринчи Май райондук  сотунун чечими менен Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 14. «Акромия» 2014-жылы 14- мартта Бишкек шаарынын Биринчи Май райондук сотунун чечими менен экстремисттик уюм катары табылып, Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 15. Саид Бурятскийдин (А.Тихомировдун) пропагандалык-үгүттөө материалдары жана ишмердүүлүгү –2014-жылы 14- мартта Бишкек шаарынын Биринчи Май райондук сотунун чечими менен экстремисттик уюм катары табылып, Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 16. “ИШИМ”-Ирак, Шам Ислам Мамлекети (ИГИЛ)- 2015-жылы 13- февралда Бишкек шаарынын Октябрь сотунун чечими менен террордук жана экстремисттик уюм катары табылып,  Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 17. «Джабхат ан-Нусра» – 2015-жылы 23- июнда Бишкек шаарынын Октябрь сотунун чечими менен террордук жана экстремисттик уюм катары табылып, Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 18. «Катибат аль-Имам аль-Бухари» (Батальон Имама Бухари») – 2015-жылы 13-майда Ош шаардык сотунун чечими менен террордук жана экстремисттик уюм катары табылып,  Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 19. «Жаннат Ошиклари» 2015-жылы 13-майда Ош шаардык сотунун чечими менен террордук жана экстремисттик уюм катары табылып,  Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 20. «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» – 2016-жылы 17-мартта Ош шаардык сотунун чечими менен  террордук уюм катары табылып,  Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.
 21. “Йакын-Инкар”– 2017-жылы 15-июнда Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун чечими менен Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган.